Əmək müqaviləsi laws.azƏmək müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçi və işə götürən arasında əmək münasibətlərini tənzim edən ən əsas qanunvericilk aktıdır. Bildiyimiz kimi, əmək müqaviləsi olmadan (bura ya həm yazılı, həm də elektron qeydiyyat daxildir) işçi çalışdıranlara qarşı olduqca yüksək cərimələr qoyulur. Bütün buhallardan yayınmaq üçün hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmalı və onlayn şəkildə, reyestrdə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Vətəndaşların ölkə konstitusiyamızda nəzərdə tutulan əmək hüquqlarının həyata keçirilməsi üzrə ən əsas və mühüm formadır. Beləki, əmək müqaviləsi müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək bazarında mövcud olan münasibətlərə tam şəkildə cavab verən aktdır. Tərəflər arasında könüllülük prinsipi əsasında bağlanılır. Əməkmüqaviləsitərəflərarasındabağladığıandanişçiqismindəçıxışedənşəxsmüəssisənin işçisi statusunu alır. Buandan etibarən tərəflərə Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan əmək qanun vericiliyinin bütün müddəaları şamil olunur.

Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici vətəndaşlarda işəgötürən qismində çıxış etmək hüququna malikdir və işçi ilə münasibətini əmək müqaviləsi əsasında həyata keçirir.

Tərəflər arasında bağlanan əmək müqaviləsində əks olunan şərtlər ya əmək qanun vericiliyi ilə müəyyən olunur, yada tərəflərin özləri arasında yeni şərtlər qeyd etməklə meydana çıxır. Əmək qanun vericiliyinə, yəni Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsinə əsasən, müqavilədə işçinin soyadı, adı, atasının adı və yaşadığı ünvan, eləcə də işə götürənin məlumatları qeyd olunur. Bundan başqa, işçinin müəssisədə həyata keçirəcəyi funksiya (vəzifəsi), iş yerinin adı, əmək müqaviləsinin bağlanma tarixi və işə başlama günü dəqiq şəkildə əks olunur. Müddətli və müddətsiz bağlana, eləcə də işçi müddətli sınaq müddətinə cəlb oluna bilər. İşçinin iş rejimi, istirahət günü, məzuniyyəti kimi məsələlər Əmək Məcəlləsinin müddəaları nəzərə alınmaqla həll olunur.

Əmək müqaviləsi yazılı şəkildə bağlanır və dərhal da elektron hökumət portalında qeydiyyata alınır. İşçi öncə heç bir işdə işləməyibsə, bu zaman onun üçün əmək kitabçası və sosial sığorta kartı açılır.
Əmək müqaviləsinin xitam olunması üçün bir çox əsaslar mövcuddur. Burada işçinin mənafeyini qoruyan şərtlərin çox olmasına baxmayaraq, işə götürən üçün də müəyyən tutarlı əsaslar mövcuddur. Bu əsasları düzgün şəkildə tətbiqetməklə, işəgötürən müvafiq cərimələrdən xilas ola bilər. Bunun üçün qanunvericiliyi düzgün şəkildə tətbiq etmək şərtdir.